Standardforbehold af Januar 2017, VVS-arbejde

 1. For tilbudet gælder ,,Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder” a 10. december 1992 (AB 92). Tilbudsgiverens forbehold er en del at tilbudet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.
 2. Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand mv. ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.
 3. Det forudsættes, at bygherren - bortset fra offentlige bygherrer- stiller den i AB 92. § 7 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.
 4. Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92. § 8 tegnede brand og stormskade forsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring.
 5. For vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3), jf. vinterbekendtgørelsen, gælder følgende “Årstidsbestemte vinterforanstaltninger”. jf. Vinterbekendtgørelsen, er indeholdt i tilbudssummen, bortsetfra dem, der er fælles for flere entrepriser og ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen. Udførelse af sådanne er ekstraarbejde.
 6. ”Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jr. vinterbekendtgorelsen er ekstraarbejde.
  Afviser bygherren at betale disse ekstraarbejder, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet at vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejderog lignende tillige ret til betaling af stilstands- omkostninger.Er vinterforanstaltningerne, der skal betales som ekstraarbejde, beskrevet i en vintertilbudsliste med enheds priser og skønsmæssigt fastsatte mængder. afregnes vinterforanstaltningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder, og ellers som regningsarbejde.
 7. Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen. Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter i2 måneder fra tilbudsdagen. For såvel bygge- som anlægsarbejder skal regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. For anlægsarbejder fastsættes indeks, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet.

  Udover den faste pris skal der ydes entreprenøren godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jvf.Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. § 8 og § 9. Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris. reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks.
 8. Stiller udbudsmaterialet krav om, at et materiale skal leveres med en garanti for materialeegenskaber, der er videre gående end AB 92’s almindelige mangelansvar, er entrepreneren alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for entreprenøren at levere de af bygherren angivne materialer med de krævede materialeegenskaber, og leverandøren stiller samme garanti over for entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.

  Forsinkelse at arbejdet som følge at anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af tilbudet, medmindre anmeldeperioden udtrykkelig fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbudet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter,og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene udbudsmaterialet.

Forbeholdet er anmeldt til Konkurrencestyrelsen.

Ha​r du brug for hjælp?

Så benyt nedenstående formular. Udfyld gerne din kontaktoplysninger, så vender vi retur snarest.

 
 
 
 
 
Upload billeder
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Rudersdal VVS ApS

Kollerødvej 23, 3450 Allerød

Klik her for rutevejledning

CVR: 29326304

Kontaktoplysninger

Telefon: 44 44 41 31

E-mail: mail@vvs-rudersdal.dk

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket