Standardforbehold af januar 2007, VVS-arbejde

 1. For tilbudet gælder ,,Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder” a 10. december 1992 (AB 92). Tilbudsgiverens forbehold er en del at tilbudet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.
 2. Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand mv. ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.
 3. Det forudsættes, at bygherren - bortset fra offentlige bygherrer- stiller den i AB 92. § 7 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.
 4. Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92. § 8 tegnede brand og stormskade forsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring.
 5. For vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3), jf. vinterbekendtgørelsen, gælder følgende “Årstidsbestemte vinterforanstaltninger”. jf. Vinterbekendtgørelsen, er indeholdt i tilbudssummen, bortsetfra dem, der er fælles for flere entrepriser og ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen. Udførelse af sådanne er ekstraarbejde.
 6. ”Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jr. vinterbekendtgorelsen er ekstraarbejde.
  Afviser bygherren at betale disse ekstraarbejder, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet at vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejderog lignende tillige ret til betaling af stilstands- omkostninger.Er vinterforanstaltningerne, der skal betales som ekstraarbejde, beskrevet i en vintertilbudsliste med enheds priser og skønsmæssigt fastsatte mængder. afregnes vinterforanstaltningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder, og ellers som regningsarbejde.
 7. Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen. Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter i2 måneder fra tilbudsdagen. For såvel bygge- som anlægsarbejder skal regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. For anlægsarbejder fastsættes indeks, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet.

  Udover den faste pris skal der ydes entreprenøren godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jvf.Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. § 8 og § 9. Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris. reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks.
 8. Stiller udbudsmaterialet krav om, at et materiale skal leveres med en garanti for materialeegenskaber, der er videre gående end AB 92’s almindelige mangelansvar, er entrepreneren alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for entreprenøren at levere de af bygherren angivne materialer med de krævede materialeegenskaber, og leverandøren stiller samme garanti over for entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.

  Forsinkelse at arbejdet som følge at anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af tilbudet, medmindre anmeldeperioden udtrykkelig fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbudet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter,og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene udbudsmaterialet.

Forbeholdet er anmeldt til Konkurrencestyrelsen.

​Faglige forbehold

 1. For så vidt andet ikke klart er specificeret i udbudsmaterialet, foretages kun trykprøvning under et.
 2. Strøm til arbejdsbelysning og almindeligt forekommende arbejdsmaskiner skal af bygherren fremføres til passende steder pâ arbejdspladsen (stikdåser pr. maksimalt 30 m jævnfør “Rørprislisten”s bestemmelser), og forbruget betales af ham. Dog betales det forbrug, der medgår til opvarmning af skure (folkerum) mv. og elektrosvejsning af tilbudsgiveren, med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet.
 3. Ibrugtagning afvarmeanlæg (jvf AB 92 § 12, stk. 4) til udtørrings-/opvarmningsformål må kun finde sted efter nærmere aftale og betragtes som afleveringsforretning for det ibrugtagne. Det er en forudsætning, at isoleringsarbejdet ikke udføres, for inden trykprøvning af de pågældende ledningsstrækninger har fundet sted.
 4. Ved gevindskæring anvendes udelukkende vandudskyllelige skærevæsker. Der overtages derfor intet ansvar for kemisk og/ eller bakterielforurening al rørsystem eller beholdere.

  Fællesbetingelser ved isoleringarbejder:
 5. Arbejdet forudsættes udført i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS 452) samt med DS 1102 (isoleringsafstande), hvor andet ikke udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. Ved opmålingsarbejde måles den udvendige rørdiameter og den løbende rørlængde udvendigt på isoleringen og langs bøjningers yderside uden fradrag for flangesamlinger, ventiler, rørbærere og andre mindre afbrydelser.

  Flere rør, der isoleres samlet, medregnes efter antal og dimensioner. Flanger, ventiler, bøjninger, T-stykker, afslutningsbånd etc, beregnes som tillæg. Fladearbejde opmåles uden på færdig isolering uden fradrag for fyrkarme, mandehuller, renseklapper etc. For bøjninger beregnes tillæg.
  Der tages forbehold over for reparationsudgifter ved udført isolering, når disse skyldes, at bygherren og/eller dennes repræsentant uanset indsigelse fra entreprenørens side forlanger arbejdet udført på steder, hvor der er risiko for vandskade.

  *) Tilbudsgivere og bygherre bør være opmærksomme på

  At forbehold vedhæftet er tilbud gælder forud for udbudsmaterialet, herunder tilbudslister fortrykt af udbyder, medmindre andet fremgår af forbeholdet, eller der senere træffes anden aftale. At udbudsmaterialet bør indeholde en fuldstændig beskrivelse af de ydelser, der gives tilbud på samt en tidsplan, som mindst indeholder bindende og nøjagtige opløsninger om tidspunkterne for tilbudsaccept, arbejdets påbegyndelse, afslutning samt betaling af slutregning.

Få et tilbud​

Vi ringer dig gerne op med et gratis og uforpligtende tilbud på din VVS- eller blikopgave.

​​Følg Rudersdal VVS på Facebook

Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.​

Rudersdal VVS ApS

Toftebakken 2 G-H, 3460 Birkerød​

CVR: 29326304

Kontakt​

Tlf.: 44 44 41 31

E-mail: mail@vvs-rudersdal.dk